ترجمه Octal Notation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نشان‌ گذاري‌ هشت‌ هشتي‌. می باشد

Octal Notation به چه معناست و Octal Notation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Octal Notation

نشان‌ گذاري‌ هشت‌ هشتي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نشان‌ گذاري‌ هشت‌ هشتي‌., ترجمه نشان‌ گذاري‌ هشت‌ هشتي‌., کلمات شبیه نشان‌ گذاري‌ هشت‌ هشتي‌.
دانلود فایل ها