ترجمه Oedipus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يونان‌) ‘اديپوس‌’. می باشد

Oedipus به چه معناست و Oedipus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oedipus

(افسانه‌ يونان‌) ‘اديپوس‌’. به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يونان‌) ‘اديپوس‌’., ترجمه (افسانه‌ يونان‌) ‘اديپوس‌’., کلمات شبیه (افسانه‌ يونان‌) ‘اديپوس‌’.
دانلود فایل ها