خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37246 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37246','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37246 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Off Duty به فارسی

ترجمه Off Duty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارج‌ از خدمت‌. می باشد

Off Duty به چه معناست و Off Duty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Off Duty

خارج‌ از خدمت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خارج‌ از خدمت‌., ترجمه خارج‌ از خدمت‌., کلمات شبیه خارج‌ از خدمت‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: