خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37252 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37252','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37252 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Off White به فارسی

ترجمه Off White در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد. می باشد

Off White به چه معناست و Off White یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Off White

رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد., ترجمه رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد., کلمات شبیه رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: