ترجمه Off White در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد. می باشد

Off White به چه معناست و Off White یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Off White

رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد. به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد., ترجمه رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد., کلمات شبیه رنگ‌ زرد كمرنگ‌ يا كرم‌ نزديك‌ رنگ‌ سفيد.
دانلود فایل ها