ترجمه Office Boy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشخدمت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فراش‌.

Office Boy به چه معناست و Office Boy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Office Boy

پيشخدمت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشخدمت‌, ترجمه پيشخدمت‌, کلمات شبیه پيشخدمت‌ , فراش‌. به لاتین
دانلود فایل ها