ترجمه Office Hours در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساعات‌ اداري‌. می باشد

Office Hours به چه معناست و Office Hours یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Office Hours

ساعات‌ اداري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ساعات‌ اداري‌., ترجمه ساعات‌ اداري‌., کلمات شبیه ساعات‌ اداري‌.
دانلود فایل ها