ترجمه Offline Operation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمل‌ برون‌ خط‌ي‌. می باشد

Offline Operation به چه معناست و Offline Operation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Offline Operation

عمل‌ برون‌ خط‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عمل‌ برون‌ خط‌ي‌., ترجمه عمل‌ برون‌ خط‌ي‌., کلمات شبیه عمل‌ برون‌ خط‌ي‌.
دانلود فایل ها