ترجمه Old Country در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وط‌ن‌ اصلي‌ مهاجرين‌ امريكايي‌ (يعني‌ اروپا). می باشد

Old Country به چه معناست و Old Country یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Old Country

وط‌ن‌ اصلي‌ مهاجرين‌ امريكايي‌ (يعني‌ اروپا). به خارجی , ریشه انگلیسی وط‌ن‌ اصلي‌ مهاجرين‌ امريكايي‌ (يعني‌ اروپا)., ترجمه وط‌ن‌ اصلي‌ مهاجرين‌ امريكايي‌ (يعني‌ اروپا)., کلمات شبیه وط‌ن‌ اصلي‌ مهاجرين‌ امريكايي‌ (يعني‌ اروپا).
دانلود فایل ها