ترجمه Oligarch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو دسته‌ يا حزب‌ ط‌رفدار حكومت‌ عده‌ معدود. می باشد

Oligarch به چه معناست و Oligarch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oligarch

عضو دسته‌ يا حزب‌ ط‌رفدار حكومت‌ عده‌ معدود. به خارجی , ریشه انگلیسی عضو دسته‌ يا حزب‌ ط‌رفدار حكومت‌ عده‌ معدود., ترجمه عضو دسته‌ يا حزب‌ ط‌رفدار حكومت‌ عده‌ معدود., کلمات شبیه عضو دسته‌ يا حزب‌ ط‌رفدار حكومت‌ عده‌ معدود.
دانلود فایل ها