ترجمه Oligophagous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورد بغضي‌ حشرات‌) تغذيه‌ كننده‌ از گياهان‌ معدود و می باشد

Oligophagous به چه معناست و Oligophagous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oligophagous

(درمورد بغضي‌ حشرات‌) تغذيه‌ كننده‌ از گياهان‌ معدود و به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورد بغضي‌ حشرات‌) تغذيه‌ كننده‌ از گياهان‌ معدود و, ترجمه (درمورد بغضي‌ حشرات‌) تغذيه‌ كننده‌ از گياهان‌ معدود و, کلمات شبیه (درمورد بغضي‌ حشرات‌) تغذيه‌ كننده‌ از گياهان‌ معدود و
دانلود فایل ها