ترجمه Oligopoly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معدودي‌. می باشد

Oligopoly به چه معناست و Oligopoly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oligopoly

معدودي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی معدودي‌., ترجمه معدودي‌., کلمات شبیه معدودي‌.
دانلود فایل ها