ترجمه One در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ عدد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شماره‌ يك‌.

One به چه معناست و One یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One

يك‌ عدد به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ عدد, ترجمه يك‌ عدد, کلمات شبیه يك‌ عدد , شماره‌ يك‌. به لاتین
دانلود فایل ها