ترجمه One Pass Assemler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همگذار تك‌ گذري‌. می باشد

One Pass Assemler به چه معناست و One Pass Assemler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One Pass Assemler

همگذار تك‌ گذري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی همگذار تك‌ گذري‌., ترجمه همگذار تك‌ گذري‌., کلمات شبیه همگذار تك‌ گذري‌.
دانلود فایل ها