ترجمه One Shot در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ باره‌اي‌. می باشد

One Shot به چه معناست و One Shot یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One Shot

يك‌ باره‌اي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ باره‌اي‌., ترجمه يك‌ باره‌اي‌., کلمات شبیه يك‌ باره‌اي‌.
دانلود فایل ها