ترجمه One To One در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ بيك‌. می باشد

One To One به چه معناست و One To One یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One To One

يك‌ بيك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ بيك‌., ترجمه يك‌ بيك‌., کلمات شبیه يك‌ بيك‌.
دانلود فایل ها