ترجمه One Way در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يك‌ راهه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يك‌ ط‌رفه‌ (مثل‌ خيابان‌) , در فارسی : يك‌ جانبه‌.

One Way به چه معناست و One Way یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به One Way

يك‌ راهه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يك‌ راهه‌, ترجمه يك‌ راهه‌, کلمات شبیه يك‌ راهه‌ , يك‌ ط‌رفه‌ (مثل‌ خيابان‌) به لاتین , يك‌ جانبه‌. به لاتین
دانلود فایل ها