ترجمه Online در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درون‌ خط‌ي‌. می باشد

Online به چه معناست و Online یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Online

درون‌ خط‌ي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درون‌ خط‌ي‌., ترجمه درون‌ خط‌ي‌., کلمات شبیه درون‌ خط‌ي‌.
دانلود فایل ها