خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37519 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('37519','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =37519 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Open به فارسی

ترجمه Open در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (.jda):باز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مفتوح‌ , در فارسی : گشوده‌ , به فارسی : سرگشاده‌ , سایر ترجمه ها : داير روباز

Open به چه معناست و Open یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Open

(.jda):باز به خارجی , ریشه انگلیسی (.jda):باز, ترجمه (.jda):باز, کلمات شبیه (.jda):باز , مفتوح‌ به لاتین , گشوده‌ به لاتین , سرگشاده‌ خارجی , داير در زبان , روبازانگلیسی

دیدگاه‌تان را بنویسید: