ترجمه Open Hearth Process در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذوب‌ اهن‌ در كوره‌ رو باز و تبديل‌ ان‌ بفولاد. می باشد

Open Hearth Process به چه معناست و Open Hearth Process یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Open Hearth Process

ذوب‌ اهن‌ در كوره‌ رو باز و تبديل‌ ان‌ بفولاد. به خارجی , ریشه انگلیسی ذوب‌ اهن‌ در كوره‌ رو باز و تبديل‌ ان‌ بفولاد., ترجمه ذوب‌ اهن‌ در كوره‌ رو باز و تبديل‌ ان‌ بفولاد., کلمات شبیه ذوب‌ اهن‌ در كوره‌ رو باز و تبديل‌ ان‌ بفولاد.
دانلود فایل ها