ترجمه Operation Manager در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مدير عمليات‌. می باشد

Operation Manager به چه معناست و Operation Manager یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Operation Manager

مدير عمليات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مدير عمليات‌., ترجمه مدير عمليات‌., کلمات شبیه مدير عمليات‌.
دانلود فایل ها