ترجمه Operator Console در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشانه‌ متصدي‌. می باشد

Operator Console به چه معناست و Operator Console یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Operator Console

پيشانه‌ متصدي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيشانه‌ متصدي‌., ترجمه پيشانه‌ متصدي‌., کلمات شبیه پيشانه‌ متصدي‌.
دانلود فایل ها