ترجمه Opine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ر يا عقيده‌ خود را اظ‌هار داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اظ‌هار نظ‌ر كردن‌

Opine به چه معناست و Opine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Opine

نظ‌ر يا عقيده‌ خود را اظ‌هار داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ر يا عقيده‌ خود را اظ‌هار داشتن‌, ترجمه نظ‌ر يا عقيده‌ خود را اظ‌هار داشتن‌, کلمات شبیه نظ‌ر يا عقيده‌ خود را اظ‌هار داشتن‌ , اظ‌هار نظ‌ر كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها