ترجمه Opine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نظ‌ريه‌دادن‌. می باشد

Opine به چه معناست و Opine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Opine

نظ‌ريه‌دادن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نظ‌ريه‌دادن‌., ترجمه نظ‌ريه‌دادن‌., کلمات شبیه نظ‌ريه‌دادن‌.
دانلود فایل ها