ترجمه Optic Disk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) نقط‌ه‌ كور. می باشد

Optic Disk به چه معناست و Optic Disk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optic Disk

(تش‌.) نقط‌ه‌ كور. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) نقط‌ه‌ كور., ترجمه (تش‌.) نقط‌ه‌ كور., کلمات شبیه (تش‌.) نقط‌ه‌ كور.
دانلود فایل ها