ترجمه Optimization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهينه‌سازي‌. می باشد

Optimization به چه معناست و Optimization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optimization

بهينه‌سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بهينه‌سازي‌., ترجمه بهينه‌سازي‌., کلمات شبیه بهينه‌سازي‌.
دانلود فایل ها