ترجمه Optimize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بهينه‌ساختن‌. می باشد

Optimize به چه معناست و Optimize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optimize

بهينه‌ساختن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بهينه‌ساختن‌., ترجمه بهينه‌ساختن‌., کلمات شبیه بهينه‌ساختن‌.
دانلود فایل ها