ترجمه Optometric در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ ميزان‌ ديد و عينك‌ سازي‌. می باشد

Optometric به چه معناست و Optometric یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Optometric

وابسته‌ به‌ ميزان‌ ديد و عينك‌ سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ ميزان‌ ديد و عينك‌ سازي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ ميزان‌ ديد و عينك‌ سازي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ ميزان‌ ديد و عينك‌ سازي‌.
دانلود فایل ها