ترجمه Orach در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) اسفناج‌ دشتي‌(xelpirtA). می باشد

Orach به چه معناست و Orach یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orach

(گ‌.ش‌.) اسفناج‌ دشتي‌(xelpirtA). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) اسفناج‌ دشتي‌(xelpirtA)., ترجمه (گ‌.ش‌.) اسفناج‌ دشتي‌(xelpirtA)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) اسفناج‌ دشتي‌(xelpirtA).
دانلود فایل ها