ترجمه Organ Grinder در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مو.) نوازنده‌ سيار ارگ‌ دستي‌. می باشد

Organ Grinder به چه معناست و Organ Grinder یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Organ Grinder

(مو.) نوازنده‌ سيار ارگ‌ دستي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مو.) نوازنده‌ سيار ارگ‌ دستي‌., ترجمه (مو.) نوازنده‌ سيار ارگ‌ دستي‌., کلمات شبیه (مو.) نوازنده‌ سيار ارگ‌ دستي‌.
دانلود فایل ها