ترجمه Orris در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) زنبق‌ زرد (naitnerolf sirI). می باشد

Orris به چه معناست و Orris یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orris

(گ‌.ش‌.) زنبق‌ زرد (naitnerolf sirI). به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) زنبق‌ زرد (naitnerolf sirI)., ترجمه (گ‌.ش‌.) زنبق‌ زرد (naitnerolf sirI)., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) زنبق‌ زرد (naitnerolf sirI).
دانلود فایل ها