ترجمه Orthotropic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ محور اصلي‌ عمودي‌. می باشد

Orthotropic به چه معناست و Orthotropic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orthotropic

داراي‌ محور اصلي‌ عمودي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ محور اصلي‌ عمودي‌., ترجمه داراي‌ محور اصلي‌ عمودي‌., کلمات شبیه داراي‌ محور اصلي‌ عمودي‌.
دانلود فایل ها