ترجمه Osculatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ بوسه‌ يا تماس‌. می باشد

Osculatory به چه معناست و Osculatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Osculatory

وابسته‌ به‌ بوسه‌ يا تماس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ بوسه‌ يا تماس‌., ترجمه وابسته‌ به‌ بوسه‌ يا تماس‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ بوسه‌ يا تماس‌.
دانلود فایل ها