ترجمه Ossetian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citesso) وابسته‌ به‌ اوست‌ هاي‌ قفقاز. می باشد

Ossetian به چه معناست و Ossetian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ossetian

(citesso) وابسته‌ به‌ اوست‌ هاي‌ قفقاز. به خارجی , ریشه انگلیسی (citesso) وابسته‌ به‌ اوست‌ هاي‌ قفقاز., ترجمه (citesso) وابسته‌ به‌ اوست‌ هاي‌ قفقاز., کلمات شبیه (citesso) وابسته‌ به‌ اوست‌ هاي‌ قفقاز.
دانلود فایل ها