ترجمه Ostelolgy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علم‌ استخوان‌ شناسي‌. می باشد

Ostelolgy به چه معناست و Ostelolgy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ostelolgy

علم‌ استخوان‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی علم‌ استخوان‌ شناسي‌., ترجمه علم‌ استخوان‌ شناسي‌., کلمات شبیه علم‌ استخوان‌ شناسي‌.
دانلود فایل ها