ترجمه Ostiole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوراخ‌ يا دهانه‌ كوچك‌. می باشد

Ostiole به چه معناست و Ostiole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ostiole

سوراخ‌ يا دهانه‌ كوچك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سوراخ‌ يا دهانه‌ كوچك‌., ترجمه سوراخ‌ يا دهانه‌ كوچك‌., کلمات شبیه سوراخ‌ يا دهانه‌ كوچك‌.
دانلود فایل ها