ترجمه Ostrich در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌. می باشد

Ostrich به چه معناست و Ostrich یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ostrich

(ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) شتر مرغ‌.
دانلود فایل ها