ترجمه Otolaryngology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) رشته‌ بيماريهاي‌ گوش‌ و گلو و بيني‌. می باشد

Otolaryngology به چه معناست و Otolaryngology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Otolaryngology

(ط‌ب‌) رشته‌ بيماريهاي‌ گوش‌ و گلو و بيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) رشته‌ بيماريهاي‌ گوش‌ و گلو و بيني‌., ترجمه (ط‌ب‌) رشته‌ بيماريهاي‌ گوش‌ و گلو و بيني‌., کلمات شبیه (ط‌ب‌) رشته‌ بيماريهاي‌ گوش‌ و گلو و بيني‌.
دانلود فایل ها