ترجمه Ottava Rima در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شعر يا قط‌عه‌ هشت‌ بندي‌ (ccbababA). می باشد

Ottava Rima به چه معناست و Ottava Rima یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ottava Rima

شعر يا قط‌عه‌ هشت‌ بندي‌ (ccbababA). به خارجی , ریشه انگلیسی شعر يا قط‌عه‌ هشت‌ بندي‌ (ccbababA)., ترجمه شعر يا قط‌عه‌ هشت‌ بندي‌ (ccbababA)., کلمات شبیه شعر يا قط‌عه‌ هشت‌ بندي‌ (ccbababA).
دانلود فایل ها