ترجمه Outcurve در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انحنا يا خميدگي‌ بط‌رف‌ خارج‌. می باشد

Outcurve به چه معناست و Outcurve یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outcurve

انحنا يا خميدگي‌ بط‌رف‌ خارج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انحنا يا خميدگي‌ بط‌رف‌ خارج‌., ترجمه انحنا يا خميدگي‌ بط‌رف‌ خارج‌., کلمات شبیه انحنا يا خميدگي‌ بط‌رف‌ خارج‌.
دانلود فایل ها