ترجمه Outnumber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيادتر تفوق‌ يافتن‌ بر. می باشد

Outnumber به چه معناست و Outnumber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outnumber

زيادتر تفوق‌ يافتن‌ بر. به خارجی , ریشه انگلیسی زيادتر تفوق‌ يافتن‌ بر., ترجمه زيادتر تفوق‌ يافتن‌ بر., کلمات شبیه زيادتر تفوق‌ يافتن‌ بر.
دانلود فایل ها