ترجمه Outpatient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيمار سرپايي‌ بيمارستان‌. می باشد

Outpatient به چه معناست و Outpatient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outpatient

بيمار سرپايي‌ بيمارستان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيمار سرپايي‌ بيمارستان‌., ترجمه بيمار سرپايي‌ بيمارستان‌., کلمات شبیه بيمار سرپايي‌ بيمارستان‌.
دانلود فایل ها