ترجمه Output Unite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واحد خروجي‌. می باشد

Output Unite به چه معناست و Output Unite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Output Unite

واحد خروجي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی واحد خروجي‌., ترجمه واحد خروجي‌., کلمات شبیه واحد خروجي‌.
دانلود فایل ها