ترجمه Outstand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيشتر تحمل‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برجستگي‌ داشتن‌ , در فارسی : بيشتر ايستادن‌

Outstand به چه معناست و Outstand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Outstand

بيشتر تحمل‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيشتر تحمل‌ كردن‌, ترجمه بيشتر تحمل‌ كردن‌, کلمات شبیه بيشتر تحمل‌ كردن‌ , برجستگي‌ داشتن‌ به لاتین , بيشتر ايستادن‌ به لاتین
دانلود فایل ها