ترجمه Overact در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در ايفاي‌ نقش‌ خود افراط‌ كردن‌. می باشد

Overact به چه معناست و Overact یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overact

در ايفاي‌ نقش‌ خود افراط‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی در ايفاي‌ نقش‌ خود افراط‌ كردن‌., ترجمه در ايفاي‌ نقش‌ خود افراط‌ كردن‌., کلمات شبیه در ايفاي‌ نقش‌ خود افراط‌ كردن‌.
دانلود فایل ها