ترجمه Overcloud در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای افسرده‌ كردن‌. می باشد

Overcloud به چه معناست و Overcloud یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overcloud

افسرده‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی افسرده‌ كردن‌., ترجمه افسرده‌ كردن‌., کلمات شبیه افسرده‌ كردن‌.
دانلود فایل ها