ترجمه Overcompensation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جبران‌ بيش‌ از حد لزوم‌. می باشد

Overcompensation به چه معناست و Overcompensation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overcompensation

جبران‌ بيش‌ از حد لزوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جبران‌ بيش‌ از حد لزوم‌., ترجمه جبران‌ بيش‌ از حد لزوم‌., کلمات شبیه جبران‌ بيش‌ از حد لزوم‌.
دانلود فایل ها