ترجمه Overemphasize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيش‌ از حد تاكيد كردن‌. می باشد

Overemphasize به چه معناست و Overemphasize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overemphasize

بيش‌ از حد تاكيد كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيش‌ از حد تاكيد كردن‌., ترجمه بيش‌ از حد تاكيد كردن‌., کلمات شبیه بيش‌ از حد تاكيد كردن‌.
دانلود فایل ها