ترجمه Overmatch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تفوق‌ يافتن‌. می باشد

Overmatch به چه معناست و Overmatch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overmatch

تفوق‌ يافتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تفوق‌ يافتن‌., ترجمه تفوق‌ يافتن‌., کلمات شبیه تفوق‌ يافتن‌.
دانلود فایل ها