ترجمه Overpunch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ هم‌ منگنه‌ كردن‌. می باشد

Overpunch به چه معناست و Overpunch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Overpunch

روي‌ هم‌ منگنه‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ هم‌ منگنه‌ كردن‌., ترجمه روي‌ هم‌ منگنه‌ كردن‌., کلمات شبیه روي‌ هم‌ منگنه‌ كردن‌.
دانلود فایل ها