ترجمه Override در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لغو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باط‌ل‌ كردن‌.

Override به چه معناست و Override یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Override

لغو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لغو كردن‌, ترجمه لغو كردن‌, کلمات شبیه لغو كردن‌ , باط‌ل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها